Předmluva

Zajisté jste se setkali s pojmem geopatogenní zóny. Jsou hlasy pro i proti existenci tohoto jevu. Teorie a závěry se vrší na sebe a zmítají vašim vědomím jako vlny lodí křižující širý oceán. Nebo prostě tento problém ignorujete. – Taky postoj! K tomu všemu chci ještě na vás navršit stoh informací v dobré víře, že navedou loď vašeho vědomí na správný kurz.

Povaha geopatogenních zón

Jak vznikají a co jsou geopatogenní zóny?

Geopatogenní zóny mohou vzniknout nehomogenitou kůry zemského povrchu, například nad podzemními toky, či prameny, rudnými ložisky apod. tím, že: Mění tvar siločar magnetického pole naší planety, tím pádem ovlivňuje jeho hustotu, včetně vytváření sekundárních magnetických polí.

Vytváří stejnosměrné elektrické pole na rozhraní různých elektrických vodivostí (tzv. geostatické pole).

Jsou siločáry předchozích dvou typů geopatogenních zón modulovány umělými zdroji, jako například rozhlasovými a televizními vysílači, rozvodnou soustavou elektrické energie a pod. Vzniká tak takzvaná rezonanční zóna, nebo-li rezonující geostatické pole, zkráceně RG pole. (Schopnost elektromagnetického pole modulovat geopatogenní zóny v závislosti na své frekvenci viz graf.)

Rezonující zóna, jako velmi škodlivý a destruktivní prvek, vznikne i když energie a povaha jednotlivých polí, jež tvoří tuto zónu, “nestačí” na poškození daného jednotlivého organizmu, nebo struktury hmoty. Proto při běžném fyzikálním měření, kde se sledují jen hodnoty jednotlivých polí, není možno rezonanční zónu odhalit.

Kombinací, prolnutím a vzájemným působením na sebe některých, nebo všech třech typů uvedených zón, vznikne takzvaná hybridní zóna. Prostě jako když se horské bystřině postaví do cesty balvan. Voda ho obtéká, naráží na něj, rozstřikuje se na všechny strany, zkrátka chaos. Na rozdíl od krásného chaosu horské bystřiny může chaos v magnetických a elektrických polích negativně ovlivnit živou i neživou hmotu.

Stejně tak jako předchozí zóna, je tato hybridní zóna běžným fyzikálním měřením, z důvodů různých podílů na její tvorbě, téměř neodhalitelná.

Mechanizmus negativního působení na hmotu

Samotné stejnosměrné elektrické pole, jež je součástí několika typů zón, působí svými elektrickými silami na pohyb iontů tak, že se například v kapalinách od sebe oddělují kyseliny a zásady. Sloučenina se tedy začne rozkládat. I v případě, že se nejedná o sloučeninu a je například kyselina zředěna destilovanou vodou i na velmi nízkou koncentraci, začne se tato kyselina koncentrovat jen v určitém místě, což by se za normálních okolností nenastalo, neboť vlivem tepelného pohybu molekul by se kyselina rovnoměrně rozptýlila v rozpouštědle, kterým je v tomto případě destilovaná voda.

Jiný proces rozkladu nastane vlivem zvýšeného pohybu některých molekul oproti jiným. Některé typy zón mají schopnost rozkmitat atomy těžkých prvků, tedy prvky s vyšší atomovou hmotností. Kmitající (rezonující) atomy vytěsňují svým pohybem ze svého okolí lehčí atomy, což se na molekulární úrovni projeví jako molekulární separace. To znamená, že takováto zóna vyvolá válku atomů a molekul ve hmotě, která je touto zónou zasažena. Důsledkem této války je poškození přístrojů, strojů a jiných technických zařízení i živých organizmů. V lepším případě se jedná jen o dočasné selhávání. Čím je totiž zařízení jemnější a přesnější, či složitější, tím je také zranitelnější. Domyslete již sami, jaký dopad má válka atomů a molekul, vyvolaná geopatogenní zónou, v tak jemném a složitém zařízení, jakým je lidské tělo. Není pak divu, že se bojující atomy a molekuly ve vašem těle projeví v podobě vleklé choroby nebo v kombinaci několika chorob najednou.

Šíření zón

Jak již bylo uvedeno, tvorba zón je závislá mimo jiné i na podzemní vodě. Proto při změně objemu podzemních i podpovrchových vod dochází ke změnám prostorových hranic geopatogenních zón nad povrchem země. Stejně tak může šíření zóny ovlivnit vzdušná vlhkost. Čím je vyšší, tím se zóny “lépe” šíří. To znamená, že zvláště na jaře, na podzim a po dešti je třeba provést nové zaměření těchto zón.

Některé zóny se dokonce přenášejí po určitých materiálech. Záleží však vždy na fyzikálních vlastnostech materiálu a dotyčné zóny. Tedy na tom, zda se zóna s materiálem vzájemně “podporuje”, či naopak. Zóny se s “oblibou” šíří po takových materiálech, jež jsou tvořeny zcela, nebo zčásti atomy s velkou atomovou hmotností, jako jsou například kovy. Tyto materiály pod vlivem geopatogenní zóny rezonují, tudíž ji přenášejí (vedou) často i na velkou vzdálenost, jako například: trubky ústředního topení a vodovodu, kovová vložka v komíně, vedení elektrické sítě a jiné.

Šíření po rozvodné soustavě elektrické energie
U elektrické sítě dochází kromě zavlečení geopatogenní zóny vodičem (drátem) do vašeho příbytku, či pracoviště ještě k podpoře zóny elektromagnetickým polem vytvářeným touto sítí.

Šíření po organizmech
Geopatogenní zóny jsou přenosné po organizmech, tedy i po člověku. Záleží však na obsahu různých látek v tkáních, jako jsou například tuky, voda, minerálie atd. Jelikož obsah těchto látek je u každého jedince jiný, je určitá zóna po jednom člověku přenosná a po jiném nikoliv. Je-li geopatogenní zóna po organizmu přenosná, poškozuje tento organizmus v celém jeho objemu, i když zasahuje jen nepatrnou jeho část.

Detekce geopatogenních zón

Abychom se vyhnuli negativnímu vlivu geopatogenních zón, je dobré nesetrvávat v těchto zónách, a proto je nutné tyto zóny zaměřit a stanovit jejich prostorové hranice. K tomuto účelu můžeme použít přístroje či senzibila.

Přístrojem
Přístroje k detekci geopatogenních zón dělíme do dvou skupin. První skupinu tvoří přístroje pro širokou veřejnost, k jejichž obsluze a užívání není třeba zvláštních vědomostí. Druhou skupinu tvoří profesionální přístroje určené do rukou jen osobám znalým. Dalším dělením je dle principu měření. Buď měří přímo fyzikální pole, které tvoří dotyčnou zónu, nebo jeho odezvu. Všeobecně mají přístroje nespornou výhodu oproti senzibilním osobám, že nepodléhají sugesci, tudíž jsou objektivnější a jejich měření jsou tedy přesnější. (Přístroje viz. foto)

Senzibilem
Senzibil je schopen zaměřit geopatogenní zóny. Ve škále energií, na kterou jsou senzibilové citliví, leží například rezonanční zóna (RG pole) nejníže, tedy na hranici maximálního teoretického rozsahu citlivosti senzibila. (Teoretický rozsah našeho sluchu je od 16 do 20 000 Hertzů. Kdo z nás skutečně v tomto rozsahu slyší?) Často se tedy stává, že senzibil zaznamená pouze jeden typ geopatogenní zóny. Záleží totiž na tom, jak se senzibil “naprogramuje” a na tom, jaké zóny považuje za škodlivé. Proto by měla být schopnost každého senzibila k zaměřování geopatogenních zón ověřena přístroji, pracujícími vědeckou metodou na fyzikálním principu. Žádejte tedy po každé osobě, jež nabízí služby v oblasti takzvaných geopatogenních zón, certifikát, nebo si schopnosti senzibila ověřte seriózním přístrojem.

Odstínění geopatogenních zón

Lze geopatogenní zónu odstínit pasivně – nějakým materiálem?

Reakce různých materiálů na geopatogenní zóny je v zásadě dvojí:
Reaguje zvýšeným nebo změněným pohybem molekul, nebo jiných částí hmoty. Takovýto materiál je schopen geopatogenní zónu přenášet i na velké vzdálenosti.

Nereaguje v případě, že je materiál tvořen atomy s malou atomovou hmotností, například tuky. Avšak takovýmto materiálem, například RG pole prostupuje prakticky beze změny.

Lze tedy úspěšně odstínit jen zóny, dle našeho dělení, 1. a 2. typu, které jsou tvořeny čistě jen magnetickým nebo elektrickým polem. Stíněním magnetického a elektrického pole lze i zmírnit intenzitu zón 3. a 4. typu, protože se na jejich vzniku právě tato pole podílí. Vzhledem k tomu, že žijeme v prostředí prosyceným elektromagnetickým střídavým polem, po kterém naše civilizace mimo jiné šíří rozhlasové a televizní vysílání, nás v drtivé většině případu ohrožují zóny 3. a 4. typu. (viz Jak vznikají a co jsou geopatogenní zóny)

Lze geopatogenní zónu odstínit aktivně – nějakým zařízením?

Ani jedno zařízení, které nám bylo předvedeno, nebo které jsme testovali, nebylo schopno všechny typy geopatogenních zón potlačit, nebo odklonit. Pokud to nebyl vyložený podvod nebo jen “zbožná” myšlenka autorova, dokázala si seriózní zařízení poradit maximálně s prvními dvěma typy zón. U některých zařízení napájených z elektrické sítě byl efekt opačný a situaci ještě zhoršil.

Dle výzkumu jsou zóny 3. a 4. typu, tj. RG pole a hybridní zóna, tvořeny několika frekvencemi najednou, které se vzájemně ovlivňují tak, že velmi rychle mění své kmitočty. Proto se asi doposud nepodařilo vytvořit zařízení, jež by generovalo pole s opačnými hodnotami, které by pak dotyčnou zónu zlikvidovalo.

Blýská se na dobré časy!

Byli jsme zatím letmo seznámení se zařízením “MERKABA H 21 Plus”, který by se mohl stát bezpečným strážcem vašeho života co se patogenních zón týče.

Zdá se, že “MERKABA H 21 Plus” spolehlivě, časově neomezeně a bez nároku na energii či údržbu mění negativní frekvence RG pole a kosmického záření, částečně také eliminuje vliv elektromagnetického vyzařování el. instalace a el. spotřebičů. Zařízení spolehlivě vyruší plochu cca 100m2. Ale musí být trvale uzemněno pro odvedení absorbované energie zemnícím kolíkem do elektrické zásuvky, na ústřední topení,ocelové zárubně vodovodní potrubí apod. Zařízení je vhodné zejména jako: prevence proti onemocnění, pomáhá při poúrazových a jiných rehabilitacích, zmírňuje záchvatová onemocnění, mírní psychické poruchy, při umístění pod lůžko dokáže dlouhodobě aktivovat energetická centra (čakry).

Vynálezcem a výrobcem “MERKABA H 21 Plus” nám bylo slíbeno zapůjčení tohoto zařízení k dalším testům. Budeme vás zde o tom informovat.

Ochrana před geopatogenními zónami:

Striktním vyhýbáním
Vyvarování se pobytu v jakékoliv patogenní zóně je jediná známá, obecná metoda ochrany a zároveň zdravotní prevencí, jež leží v moci každého jednotlivce. Pokud geopatogenní zóna nevzniká v místě, kde se nachází, ale byla přivedena, je jedinou možnou ochranou přerušení vodiče této zóny, například nahrazení kovové trubky za umělohmotnou.
 
Přerušením elektrického vedení
Geopatogenní zóna nejčastěji “přichází” do vašeho příbytku, nebo na vaše pracoviště po elektrickém vedení. (viz Šíření zón) Nabízí se tedy možnost ochrany vypínáním jističů nebo vyšroubováním pojistek. Z důvodu sníženého komfortu se tato ochrana používá většinou během nočního spánku. Na trhu jsou přístroje (odpojovače), které tuto starost převezmou za vás. V době, kdy není ve sledovaném úseku el. rozvodu žádná spotřeba elektrické energie, automaticky přeruší vedení, a to přívod nebo jen daný okruh. Zapnete-li nějaký spotřebič, odpojovač okamžitě reaguje opětovným připojením vedení k elektrické síti.

Vliv geopatogenních zón

Co způsobují v lidském organizmu?

Rozklad
Vlivem molekulární separace dochází k oddělení jednotlivých stopových prvků, takže se například separuje vápník od železa, zinku, magnesia atd. Již tento jev vyvolává řadu onemocnění, například omezuje činnost ribosomů a tím látkovou výměnu. Dále pak nepříznivě ovlivňuje sedimentaci krve a bazální i minerální metabolismus.

Odhalování nervových vláken
Vlivem geopatogenních zón dochází k odhalování nervových vláken (axonů). Atomy axonů mají vyšší hmotnost, tudíž i velkou rezonanční schopnost, než jejich ochranné obaly. Dochází tedy k postupnému odbourávání jednotlivých ochranných vrstev, včetně myelinů, které plní fikci izolace axonů a tím zajišťují rychlý a bezchybný přenos informací v nervové soustavě. Myeliny poté vstupují do krevního oběhu, kde působí jako významná složka k tvorbě RS produktu. (Nervové vlákno viz obrázek)

Poškození endokrinního systému
Další příčinou celé řady onemocnění, je narušení spojení mezi hypotalamem a hypofýzou, které probíhá mimo jiné i na úrovni elektrických impulsů v řádu mikrovoltů. Hypotalamus (podvěsek mozkový) a hypofýza na základě analýzy obsahů látek v krvi stimulují ostatní žlázy, jež udržují například “hladinu” vápníku, cukru, vody atd. v optimálním stavu. Impulsy, s jejichž pomocí komunikují hypotalamus a hypofýza, jsou deformovány. Při velké intenzitě geopatogenní zóny nabývají dokonce opačných hodnot. Tato deformace, kterou lze sledovat pomocí algomonitoru, způsobuje selhání celého endokrinního systému. Jinými slovy, celá hormonální soustava je vyřazena z provozu. Nejzávažnějším následkem narušení komunikace hypotalamu a hypofýzy je vyřazení systému, jenž koriguje obsah vápníku v krvi. Hypofýza pak bezdůvodně stimuluje příštitná tělíska k produkci parathormonů. Parathormony způsobují uvolňování vápníku a fosforu z kostí, brání ledvinám ve vylučování vápníku a stimulují tlusté střevo k absorpci vápníku. Tím vzniká enormní obsah vápníku v krvi, kde dochází k jeho sloučení s myelinem, čímž vzniká RS produkt.

Rakovinu
Přítomnost RS produktu v těle má vliv na tvorbu novotvarů (rakoviny). Novotvary se řadí do různých kategorií podle toho, jak jejich tvorba probíhá. Tvoří-li se homologně, jedná se o nádory nezhoubné (belinigní). Tvoří-li se heterologně, jedná se o nádory zhoubné (maligní). Tvorba novotvarů je závislá na čase a intenzitě působení geopatogenní zóny.

Neplodnost
Dojde-li ke střední intenzitě rezonance vaginálního sekretu, přežívají pouze nejsilnější spermie, zatímco slabší hynou už po několika minutách. Při vyšší intenzitě pak dochází k usmrcení všech spermií. Stejně tak jsou ohroženy spermie ještě ve varlatech. To znamená tedy, že muž, který se i krátkodobě zdržuje na lůžku nebo na pracovišti v silných geopatogenních zónách, je neplodný. Nemusí se však jednat o neplodnost trvalou. Dále vlivem geopatogenních zón dochází ke genetickému poškození spermatogonií, což má za následek tvorbu spermií se dvěma jádry, nebo s dvěma bičíky. Jak působí geopatogenní zóny na oocyty, mi zatím není známo.

Poruchy vnímání a rozhodování
Zvýšené elektrické napětí geopatogenních zón působí nepříznivě na mozek a na mozkový kmen , odkud jsou řízeny základní životní funkce organizmu a kudy procházejí informace do mozku a povely z mozku. I krátkodobé zasažení mozku má za následek výrazné poruchy vnímání, čímž jsou nejvíce ohroženi řidiči v případě, že vjedou do geopatogenní zóny. V úsecích častých nehod bývá mozek řidiče zasažen nadprůměrně silnými zónami po dobu až 20 vteřin, což může způsobit výpadek jakéhokoliv smyslu, ba i ztrátu vědomí na několik vteřin (tzv. mikrospánek) . Geopatogenní zóny také potlačují přenášení informací v šedé kůře mozkové, což snižuje schopnost logického uvažování a rychlost reagování na podněty.

Jsme ohroženi všichni?
Jak kdo. Někdo více, jiný méně. Záleží totiž na síle a době působení geopatogenní zóny. Dále pak záleží na obsahu některých látek v organizmu, jako jsou: tuky, voda, minerální látky apod. To znamená, že totožná geopatogenní zóna může za stejný časový úsek vyvolat u různých jedinců stejného druhu i různá poškození.

Co způsobují geopatogenní zóny u ostatních živočichů?

Poruchy orientace
Delfínům, velrybám apod., stejně jako lodím u břehů selhává jejich navigační systém, o čemž svědčí množící se “hromadné sebevraždy” těchto tvorů na mělčinách. Tito tvorové se orientují podle původních siločar geostatického pole, jež bývá přeměněno v pole rezonanční, kde kromě ztráty orientačních bodů dochází k stresovému traumatu, jenž způsobuje panické pominutí smyslů.

Stresové trauma
U živočichů s omezeným pohybem, nejčastěji to bývají chovná zvířata, jsou-li zasažena geopatogenní zónou, vzniká kromě fyzického poškození i stresové trauma, jelikož nemohou opustit prostor s negativním vlivem, který díky své senzibilitě vycítila. Tím se negativní vliv geopatogenní zóny ještě umocňuje.

Fyzická poškození
Co se týče fyzického poškození, je mechanizmus podobný jako u lidí, zvláště pak u teplokrevných živočichů. Vyseparované produkty se ukládají v mozku zvířete. Příznakem je agresivita zvířat proti kovovým, či jiným předmětům, jež rezonují, dále pak časté polehávání, odmítání potravy, později postupné ochrnutí končetin. Rodí se nedonošená, beznohá, dvouhlavá i jinak znetvořená mláďata. Nemoc šílených krav (BSE) ve Velké Británii, která byla mylně vysvětlena neexistujícím virem prionem, je jasným příkladem působení RG pole, tedy geopatogenní zóny 3. typu, na skot, což bylo prokázáno jako v ostatních případech fyzikálním měřením.

Senzibilita
Živočichové jsou všeobecně na geopatogenní zóny dokonale senzibilní. Pokud nevyužívají energii těchto zón k nějakému účelu, tak se těmto zónám striktně vyhýbají. Ohroženy jsou celé farmy, zvláště tam, kde se používá kovové hrazení k oddělení jednotlivých stání kovových roštů, kovových trubek k rozvodu vody, kovových klecí atd. (viz Šíření zón) Celý chov zdegeneruje a vymře během několika let. Trápíme zvířata a “škodíme své kapse” I když mají užitková zvířata částečnou svobodu pohybu, nepřijímají v silnějších geopatogenních zónách potravu. Krmíme-li v místě výskytu těchto zón, trápíme zvířata hlady. Nutíme-li je pak v těchto zónách setrvávat, dochází ještě k většímu poškození jejich organizmů. Trápíme nejen zvířata, ale “škodíme tak i své kapse”. Tento jev je markantní zejména v rybníkářství a v živočišné výrobě, kde v ČR “díky” geopatogenním zónám ročně dochází k miliónovým ztrátám.

Co způsobují geopatogenní zóny rostlinám?

Odolnost rostlin
Odolnost jednotlivých rostlin se liší podle obsahu olejů a mastných kyselin. Z našich rostlin jsou nejodolnější maliny a černý bez. U cizokrajných je to eukalypt. Naproti tomu nejzranitelnější stromy jsou borovice, meruňka, broskev a švestka. Drobná rostlina, vyjma uvedených druhů, uhyne při slabé intenzitě rezonanční zóny, což je geopatogenní zóna dle našeho dělení 3. typu (tzv. RG pole) do 3 měsíců.

Jsou ohroženy i stromy?
V kmenech stromů se střetávají dvě síly. Prvá, původní, dopravuje z kořenů do korun živiny a druhá, která vzniká působením geopatogenních zón. Jelikož jsou rezonující molekuly prostorově náročnější, vzniká v kmeni v místě střetu těchto dvou sil silný přetlak, jenž dle druhu stromu poškozuje stromy dvěma způsoby:

U stromů s vysokým hladkým kmenem v místě střetu obou sil dochází k perforaci primárního i sekundárního leptomu (lýka), tedy jak cambia, tak i sklerenchymatických vláken. Perforace kmene se většinou vyskytuje 1 až 1,2m nad povrchem. Dále dochází k perforaci kůry pokračující až do koruny stromů. Všechny takto vzniklé pukliny jsou orientovány v dané lokalitě stejným směrem. Z puklin vytékají tampo-kyro, protoplasty a často také šťavelan vápenatý. Takto poškozený strom se zbavuje životně důležitých látek a nemůže přežít.

Stromy, jež mají větve již od 1m od kořenů rozdělí přetlak v kmeni vzniklý rezonancí do větvoví. Tím se však zhroutí látková výměna mezi kořeny a větvemi a strom se zadusí.

Celoplošný úhyn lesů
Zejména na severu Čech nelze připisovat úhyn lesů exhalacím tamního průmyslu, neboť přes veškerá opatření proti znečišťování ovzduší hynou stromy dále. A právě zde byly naměřeny vysoké hodnoty RG pole. Dalším příkladem je Šumava, kde po celá léta nebyl žádný průmysl, jen uzavřené vojenské prostory pro veškerý autoprovoz. Přesto jsou dnes tyto původní porosty zničené. Oficiální místa vinu přikládají kůrovci, ačkoliv je známo, že kůrovec plní funkci asanátora a tudíž napadá jen stromy nemocné. Výmluvným příkladem je Bulharsko a Rumunsko, kde po změnách režimu nedošlo k závažnému znečištění životního prostředí. Došlo však k rozšíření vysílání v oblasti VKV v pásmech okolo 100 MHz, jenž má největší schopnost modulace geostatického pole. Stejným problémem jsou postižené i zmíněné Šumavské lesy, neboť i v době studené války byla Šumava pod vlivem těchto vysílacích frekvencí.

Vlivy geopatogenních zón na technická zařízení

Elektronika
Nejzhoubnější vliv na elektronická zařízení má RG pole, protože má schopnost ovlivnit hmotu i ve skupenství pevném. Stane-li se elektronické zařízení pod vlivem tohoto pole rezonujícím objektem, dochází podle intenzity RG pole k omezení jeho funkce, případně k jeho zničení. Nejvíce zranitelná jsou zařízení s germaniovými polovodiči, kde již při slabší intenzitě RG pole dochází k jejich zničení. Zatímco u polovodičů křemíkových je možný bezporuchový provoz ještě při střední a vyšší intenzitě. Je-li takovému elektronickému zařízení “svěřena” kontrola či řízení chemické výroby, může snadno dojít ke katastrofě. Což dokazují časté požáry těchto technologických celků.

Ohrožení letadel
Ačkoliv siločáry původních geostatických polí mohou dosahovat, zejména u břehů jezer a moří, výšky až 3000 m, jak bylo změřeno, jsou letadla zejména ohrožována při startu a při přistání, neboť kolektorové rezonanční systémy (RG pole) o vyšších intenzitách, mohou sahat, až na malé výjimky jen do výšky 1000 m. Jestliže se letadlo dostane do uvedených systémů, je velká pravděpodobnost, že dojde k selhání některých sektorů navigačního nebo ovládacího zařízení. V současné době probíhá výzkum v oblasti samovznícení paliva při vysokých hodnotách RG pole.

Ohrožení lodí
Zde hrozí stejná nebezpečí jako u letadel, avšak jen v blízkosti břehů, tj. tam, kam ještě dosahují kolektorové systémy. Stejným problémem “se potýkají” delfíni a velryby.

Narušení konstrukcí
je způsobeno prostorovou náročností rezonujících (kmitajících) atomů na vyšší úrovni molekul. Dochází tak k předčasné únavě materiálů se všemi z toho plynoucími důsledky.

Ekonomický dopad
Mohou geopatogenní zóny “vydělávat” peníze?

V hotelu?
Výborně se osvědčuje v rámci reklamy otištění certifikátu, zaručující vašim hostům, že ve vašem ubytovacím či rekreačním zařízení na ně nečíhá neviditelné a zákeřné nebezpečí v podobě geopatogenních zón. Dalším reklamním poutačem je předvedení zdravotní nezávadnosti vašich ubytovacích prostor jednotlivým hostům za pomoci indikátoru. Stávají se opačné případy: Host si sám přiveze indikátor a odmítne se ubytovat v nabízeném pokoji, neboť se lůžko, nebo jiná část pokoje nachází v patogenních zónách.

Další odvětví
Geopatogenní zóny mají destruktivní vliv na živou i neživou hmotu. Vzhledem k vytváření vhodných podmínek pro vznik těchto zón, například sílícím elektromagnetickým smogem, je zřejmé, že četnost a intenzita, tím pádem i nebezpečnost tohoto fenomenu bude narůstat, tudíž se budou zvyšovat i ztráty, které geopatogenní zóny působí.

Geopatogenní zóny působí ztráty:

Přímo v:

  • lesním a rostlinném hospodářství
  • živočišné výrobě
  • strojírenství a stavebnictví
  • elektronickém průmyslu

Nepřímo v:

  • selháním elektroniky, což má mnohdy katastrofické následky v letecké dopravě, v chemickém průmyslu atd.
  • samovznícení hořlavin (Výzkum v této oblasti probíhá.)
  • Zamezíme-li těmto ztrátám, získáme finanční prostředky, o které bychom přišli, nebýt fenomenu geopatogenních zón.

GEOPATOGENNÍ STRES

JAK GEOPATOGENNÍ STRES PŮSOBÍ NA LIDSKÉ TĚLO

Mnozí lidé věří, že za nemoci jsou zodpovědný pouze viry, bakterie a jiné cizí mikroorganismy, a vidí léčbu pouze v lécích a chirurgických zákrocích. Všichni jsme však neustále vystaveni řadě nepřátelských organismů, proč tedy nejsme bez přestání nemocní? Pokud bacily způsobují nemoci, potom bychom měli onemocnět pokaždé, když nás jeden z nich zasáhne, což samozřejmě není pravda. Jednoduchou odpovědí je to, že tělo se může většině takových organismů ubránit, pokud není nějakým způsobem oslabeno jinými faktory. A jedním takovým faktorem je stres.

CELKOVÝ STRES

Nyní se ve velkém měřítku začíná uznávat stres jako hlavní faktor při vzniku onemocnění. Stres může mít mnoho forem, může vzniknout z jakékoli situace a člověk je potom okamžitě náchylnější k různým nemocem. A pokud se u některých jednotlivců vyskytují ještě zděděné sklony – lékařská praxe jasně dokazuje, že například astma a ekzémy se dědí v rámci rodiny – mnozí nemocní vědí, že jakákoli forma stresu jejich symptomy ještě zhorší. Tělo reaguje na stres po svém. Dr. Hans Selye, jeden z vedoucích odborníků v této oblasti, to nazývá syndromem celkové adaptace (GAS). Při jakémkoli stresu projevuje fyzické tělo jako celek specifickou reakci bez ohledu na to, jestli se jedná o stres emociální (spor s blízkým člověkem), finanční (ztráta pracovního místa) nebo fyzický (nedostatek spánku nebo práce v prostředí, které je nepřetržitě příliš chladné nebo příliš horké). Tělesné reakce řídí hormony a při stresu se projeví široký rozsah změn (GAS). Hypotalamus monitoruje tělesné pochody a ve spojení s mozkovou kůrou i individuální psychický stav. Právě on iniciuje změny nutné k překonání stresu, protože dává příkaz hypofýze, která dále přikazuje nadledvinkám, jaké hormony mají vyloučit. Tělesná reakce na stres se skládá ze dvou částí: z poplachové a obranné reakce. Poplachové reakci se říká reakce „bojuj či uteč“, protože vyvolává tělesné reakce, nutné k tomu, abychom mohli úspěšně utéct nebo se dané věci postavit. Mozek se připravuje na rychlou akci, krevní tlak se zvyšuje, dýchání zrychluje a trávení, které dočasně není důležité, se zpomaluje. Druhou částí celkové adaptace těla v boji proti stresu je rezistentní reakce, která se rozbíhá pomaleji, ale má dlouhodobější účinky. Pokud stres trvá nějakou dobu, tělo zůstává ve stavu bdělosti a napětí. Během doby se postupně vyčerpává, protože se v něm hromadí požadavky kladené na různé orgány při pokračující obranné reakce. Tělo se pomalu stále víc zeslabuje neustálou reakcí na stres a je stále neschopnější jej konstruktivně zvládnout. Člověk pomalu upadá do nemoci. Krevní tlak může zůstat nepřirozeně vysoký, žaludek produkuje přemíru kyselin, až z toho vznikají žaludeční vředy, snížení aktivita bílých krvinek vede k menší obraně proti virům a bakteriím a člověk může mít problémy se spaním, protože tělo je v neustálém napětí. V takové situaci jsme náchylnější ke vzniku nových a vážnějších problémů, protože celková zdravotní konstituce je těžce porušena. Oslabená obranyschopnost vede k častějším chřipkám a nachlazení, které opět dále ničí tělo a způsobují klesající spirálu nemocí a oslabení organismu.

Ačkoli toho o účincích stresu víme čím dál tím víc, skutečný rozsah jeho příčin není dobře zdokumentovaný. Například geopatogenní stres se obvykle zcela ignoruje, protože většina lidí o jeho existenci neví naprosto nic. Tento druh stresu je většinou chronický, neboť je mu člověk vystaven každý den, často po celé dlouhé hodiny, například když spí nebo sedí nad místem s geopatogenními zónami. Tělo neustále bojuje, aby se vyrovnalo s pokračujícím stresem a produkuje velké množství stresových hormonů. Ty tělo ve větší míře zeslabují, takže je pak náchylnější k nemocem, přenášeným viry nebo bakteriemi, a méně schopné se vyrovnat s jinými eventualitami. Účinky geopatogenního stresu podkopávají a oslabují životní silu řečeného jedince. To znamená, že GS působí nemoci. Zeslabením těla spíše připravuje úrodnou půdu, na níž se nemocem dobře daří. Zatímco tělesná obrana je stále více zatížena, člověk, rostlina nebo zvíře se čím dál méně mohou bránit virům a bakteriím, plísňovým spórám, atmosférickému znečistění a pod. Jedná se o vzájemné působení dvou činitelů – těla oslabeného díky geopatogennímu stresu a virů, – což je příčinou celého problému. K přijetí nauky o geopatogenních zónách vědeckým světem je třeba překonat tři překážky: dokázat, že geopatogenní stres skutečně existuje, umět jej změřit a zjistit, jaký mechanismus působí poškození zdraví. Bohužel důkazy pro existenci geopatogenního stresu jsou povětšinou anekdotické a měřit a detekovat jej lze pouze metodami, které nejsou konvenční fyziky přijatelné. Když řekneme, že geopatogenní energie jsou pro tělo škodlivé, nelze z toho vyvodit, jak se jejich účinek projevuje. Naše znalosti o mechanismech ničících zdraví jsou v současné době spekulativní. Lidé, kteří pracují v této oblasti, nabízejí několik teorií, bohužel se však nejsou schopni shodnout. Je téměř jisté, že přitom působí několik různých mechanismů.

SOUSTAVA JEMNÉ ENERGIE

Geopatogenní stres působí na tělo pomocí důležitého mechanismu, který je znám jako soustava jemné energie. Ta je pro zdraví jedince rozhodující. Škody způsobené na úrovni ezoterických těl, zvlášť éterického těla, na úrovni čaker a meridiánů (ke všem těmto pojmům se podrobně vrátíme) mohou nakonec vést ke škodám na fyzickém těle. Jak vnitřní, tak i vnější energie (jako je například geopatogenní stres) mají mnoho společných vlastností. Protože naše porozumnění jemné tělesné energie i schopnosti ji měřit vzrůstá, je pravděpodobné, že se ukáže jako primární mechanismus při účinku geopatogenních energií. O soustavě jemné energie bude kvůli její důležitosti podrobně pojednáno v další kapitole.

ELEKTRICKÁ TĚLNÍ SOUSTAVA

Jiné vysvětlení, jak geopatogenní stres působí na naše tělo, uvádí, že geopatogenní energie zasahují do vlastní tělesné elektrické činnosti. Obvykle si představujeme, že elektromagnetické vlny jsou mimo naše tělo, ale to zdaleka není pravda. Naše tělo má například malé procento přirozené radioaktivity: ve skutečnosti obsahuje radioaktivní izotopy draslíku-40, které vyzařují beta částice a gama paprsky. Dr. C. W. Smith popsal, jak někteří alergicky senzitivní lidé vyzařují elektromagnetický signál na úrovni, která může způsobit interferenci s elektrickými a elektronickými přístroji. Tento signál lze dokázat tak, že necháte takové osobě podržet magnetofon v pouzdru z umělé hmoty se zapnutým spouštěcím knoflíkem, aniž však máte zapnutý mikrofon. Tímto způsobem se nahraje množství různých zvuků, z nichž některé jsou příbuzné těm, které byly získány od jednoho druhu ryb, jenž vysílá elektrické signály. V samotném našem těle probíhá mnoho elektrických procesů. Mozek, který tak vysílá příkazy ostatnímu tělu, pracuje z větší části na elektrickém principu. Když tluče srdce, vytváří malé elektrické impulzy. Jsme schopni hýbat rukama a nohama, protože z našeho mozku vycházejí za pomoci nervů do našich svalů elektrické příkazy. Nervy a svaly jsou elektricky vybuzeny. Svaly pracují v odpověď na elektrické impulzy, které jim mozek předává pomocí nervů. Dokonce i snění vyvolává v mozku elektrickou činnost. Jsme doopravdy elektrické bytosti: naše těla jsou elektromagnetické generátory. Naše tkáně jsou dobrými vodiči elektřiny: musí být s to umožnit nervovým příkazům, které jsou malými elektrickými výboji, aby mohly svobodně plynout z mozku. O lidském těle je všeobecně známo, že obsahuje 70 až 90 procent vody, a voda je dobrým vodičem elektřiny. Veškeré tělní tekutiny jsou výbornými elektrickými vodiči. Je docela dobře možné, že vnitřní elektrická činnost a vodivost vláken nás činí vnímavějšími k vnějším elektrickým a magnetickým silám. Vnější elektromagnetická pole mohou způsobit interferenci s televizí nebo s rádiovými přijímači a zrovna tak je možné, že mohou nějakým způsobem ovlivňovat práci lidského mozku. Poruchy v okolním magnetickém poli, způsobené geopatogenními zónami, by mohly porušit i naše vnitřní elektrické a magnetické procesy, což by vedlo k tomu, že by člověk onemocněl a cítil se nešťastně.

MAGNETICKÁ CITLIVOST

Ti, kteří uvěřili síle homeopatie, nebudou vidět nic divného na myšlence, že velice nízkofrekvenční elektromagnetické změny mohou působit zdravotní problémy. Homeopatie používá dávky substancí, které jsou natolik zředěné, že nemohou být analyzovány normálními prostředky. Konveční vědci argumentují tím, že homeopatické léky jsou zředěné až k bodu, odkud už by nebylo možné mít v každé tabletě něco z původní látky bez toho, že by se rozbily atomy. Homeopatie si však získává široké uznání, protože lidé vidí, jak je účinná nejen pro dospělé, ale i pro malé děti a zvířata. Mnozí vědci by mohli říct, že v takové tabletě není žádná dávka léčiva, ale homeopatik by mohl odpovědět, že tableta obsahuje energetický vzorec originální substance a tím že funguje na jiné úrovni než ve fyzickém těle.

CITLIVOST NA GEOPATOGENNÍ ENERGIE

Někteří lidé jsou bezpochyby zvlášť citliví na geopatogenní stres. Protože je však plno různých druhů geopatogenních energií, z nichž každá má charakteristické vlastnosti, je možné, že někdo je citlivější pouze na některou z těchto negativních energií. Když proto uvažujeme o problémech geopatogenního stresu v určité lokalitě, je důležité vzít v úvahu celkovou citlivost lidí na negativní zemní energie stejně jako jejich citlivost na určitý okruh přítomných energií. Viděli jsme, že geopatogenní stres může působit na naše zdraví díky mnoha různým mechanismům. Já jsem přesvědčena, že hlavním mechanismem je jejich přímý účinek na integritu soustavy jemné energie všeobecně a na éterické tělo a čakry zvlášť. Celá následující kapitola je věnována diskusi o tomto složitém a důležitém předmětu. Jakákoli citlivost na negativní zení energie ještě vzroste, pokud je daná osoba vystavena i jiné formě stresu. Důkazy o lidech, kteří jsou citliví na elektromagnetické znečištění, narůstají. Se vzrůstajícím využíváním elektřiny v podobě počítačů, kabelů vysokého napětí, televize atd. vzrůstá u lidí i celkové elektromagnetické zatížení a vypadá to, že mnozí jedinci jsou nyní vnímavější na velice nízké hodnoty geopatogenního stresu. Tito lidé, když budou vystaveni působení geopatogenních zón, budou vykazovat symptomy poškození zdraví dříve než obvykle, pokud budou zároveň vystaveni i elektromagnetickému znečištění. Frekvence, které přisuzujeme geopatogennímu stresu, jsou z velké části mnohem vyšší než známé frekvence elektromagnetického spektra, a proto je lze také mnohem hůř prokázat. Někteří vědci nyní připouštějí, že vedení vysokého napětí má na citlivější lidi škodlivý účinek, ale slabé emise vyzařované ze země se mnohdy berou jako zdraví neškodné, pokud vědci vůbec uznají, že existují. Zjištění, že geopatogenní stres může vážně ohrozit lidské zdraví i psychickou rovnováhu, není samo o sobě dostačující. Poškození zdraví může být zapříčiněno mnoha faktory, ale geopatogenní zóny k tomu vždy ještě přispívají. Citliví jedinci nejsou v takových případech schopni se uzdravit ani s tou nejlepší péčí, ať už konvenční nebo alternativní, pokud nebudou zjištěny a eliminovány energie způsobující geopatogenní stres v jejich okolí.

Vysvětlení některých pojmů, jež nejsou vysvětleny v textu

Geostatické pole
Je elektrické pole, které vzniká chemickými procesy v horninách na rozhraní struktur zemního podloží s rozdílnou elektrickou vodivostí.

Molekulární separace
Vzniká vlivem kmitání (rezonováním) atomů s vyšší atomovou hmotností, jež svým pohybem vytěsňují atomy s nižší atomovou hmotností. Na úrovni molekul dochází k oddělení jednotlivých prvků ze směsi.

Myelin
Tuková substance, která tvoří větší část pochvy obklopující nervové vlákno.

Rezonující geostatické pole
Je pole vzniklé přetvořením klidného geostatického pole v pole rezonanční pomocí záření, jehož frekvence je toho schopna.

Ribosom
Malá buněčná organela, která se může pohybovat volně v cytoplazmě a která je zapojena do komunikace uvnitř buňky i do syntézy bílkovin.

RS produkt
Resonanz-separat produkt je sloučenina vápníku a mastných kyselin molekulární vazbou. Přechází do lymfatických cest, kde se ukládá a vytváří tak různé novotvary.

error: Content is protected !!